Alle Afrikaanse tijdsverschillen

Tijdsverschil Egypte: + 1 uur

Tijdsverschil Marokko: – 1 uur

Tijdsverschil Tunesie: – 1 uur

Tijdsverschil Zuid-Afrika: + 1 uur